<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адилов P. М. Теоретико-методологические аспекты государственного регулирования банковской деятельности [Электронный ресурс] ∕ P. М. Адилов, У. Ш. Адилова. - Режим доступа : http://www.uecs.ru/ uecs30-30201 l/item/481-2011-06-02-11-10-01.

2. Антициклічне регулювання ринкової економіки : глобалізаційна перспектива : монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук [та ін.] ; за заг. ред.. д. е. н., проф. Д. Г. Лук’яненка та д. е. н., проф. А. М. Поручника. - К. : КНЕУ, 2010. - 334 с.

3. Ареф’єва О. В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи її забезпечення / О. В. Ареф’єва, Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8 (86). - С. 83-91.

4. Артем’єва І. О. Розвиток світової фінансово-кредитної системи в умовах глобалізації /1. О. Артем’єва // Вісник СевНТУ. Серія : Економіка і фінанси. - 2013. - Вип. 138. - С. 20-27.

5. Базилевич В. Д. Економічна теорія / В. Д. Базилевич. - К. : Знання-Прес, 2004. - 615 с.

6. Балабанов А. И. Финансы / А. И. Балабанов, И. Т. Балабанов. - СПб. : Изд-во «Питер», 2000. - 192 с.

7. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент : учеб, пособ. / И. Т. Балабанов. - СПб. : Питер, 2000. - 340 с.

8. Банківський нагляд : навчальний посібник / В. І. Міщенко, А. П. Яценюк, В. В. Коваленко. - К. : Знання, 2004. - 406 с.

9. Банківський нагляд [Електронний ресурс] / офіційний сайт Національного банку України. - Режим доступу: http://www.bank. gov.ua∕control∕uk∕publish∕article7artid=76262.

10. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування. - 2006. - № 1. - С. 7-26.

11. Бахолдин А. А. Финансовая стабильность, денежно-кредитная политика и банковские риски / А. А. Бахолдин // Финансы и кредит. - 2007. - № 5 (245). - С. 59-61.

12. Белінська Я.В., Биховченко В.П.

Фінансова стабільність: сутність та напрями забезпечення // Стратегічні пріоритети. - 2010. - №4 (17). -С. 57-67.

13. Бобиль В. В. Удосконалення моделі оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи / В. В. Бобиль // Проблеми економіки транспорту. - 2011. - № 2. - С. 11-18.

14. Боди 3. Финансы / 3. Боди, Р. К. Мертон. - M.: ИНФРА-М, 2000. - 197 с.

15. Бодров О. Г. Экономическая свобода и устойчивость предприятия / О. Г. Бодров, В. А. Мальгин, В. Т. Тимирясов. - Казань : Изд-во «Таглимат», 2000. - 208 с.

16. Боронос В. Г. Фінансовий потенціал території у державній фінансовій політиці: методологія і практика управління : дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Боронос В. Г. - Суми, 2012 - 433 с.

17. Бриштеле А. Государственное регулирование банков в обеспечении экономической безопасности / А. Бриштеле // Банковский вестник. - 2009. - №2. - С. 43-49.

18. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту : пер. з англ. / Є. Ф. Брігхем. - К. : Молодь, 1997. - 1000 с.

19. Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник / О. Д. Василик. - К.: HIOC. -2000. -416 с.

20. Васильєва Т. А. Інвестиційний менеджмент. Основи управління інноваційними проектами : підручник / Т. А. Васильєва. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - 896 с.

21. Васильєва Т. А. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду /

196 Т. А. Васильєва, О. В. Заруцька // Вісник Національного банку України. - 2013. -№ 10 (212). - С.28-35.

22. Глобализация продолжает поглощать Украину [Электронный

ресурс] ∕ Business Information Network UA. - Режим доступа : http://bin.ua/news/ economics∕economic∕ 148843-globalizaciya-prodolzhaet-

pogloshhat-ukrainu. html.

23. Глосарій банківської термінології [Електронний ресурс] / Офіційний сайт НБУ. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=123708&cat_id=123324.

24.

Горняк О. В. Розвиток теорії порівняльного аналізу економічних систем на початку XXI століття / О. В. Горняк // Вісник ОНУ. -2009. -Т.14. -Вип.15. -С.49-54.

25. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : Навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

26. ГриньоваВ. М. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / В. М. Гриньова, Μ. М. Новикова. - X.: ІНЖЕК, 2004. - 756 с.

27. Гроші та кредит : Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Μ. І. Савлук, А. М. Мороз, Μ. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. Μ. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2002. - 598 с.

28. Д’яконова І. І. Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи України : монографія /1.1. Д’яконова. - Суми : Університетська книга, 2007. - 400 с.

29. Дадашев, А.З. Финансовая система России: Учебное пособие ∕

А. 3. Дадашев, Д. Г. Черник. - M.: ИНФРА-М, 1997. - 248 с.

30. Дворецька Μ. І. Теоретичні та практичні аспекти здійснення банківського нагляду в Україні / Μ. І. Дворецька // Вісник Вищої ради юстиції. - 2010. - № 3. - С. 90-97.

31. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. - К. : Знання, 2008. -213 с.

32. Дмитренко Д. М. Реструктуризація фінансової системи України від впливом глобалізації : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Д. М. Дмитренко. ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми, 2010. - 28 с.

33. Економіка України : 10 років реформ / За заг. ред.

Ватаманюка 3. Г., Панчишина С. М. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2001. - 496 с.

34. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - K.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 864 с.

35. Ершов М. В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? / М. В. Ершов. - М. : Экономика, 2011. - 295 с.

36. Завгородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. - 3-тє вид., випр. та доп. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. - 587 с.

37. Завгородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк. - К. : Знання, 2007. - 1072 с.

38. Зубанов Н. В. Анализ устойчивости относительно поставленной цели как один из подходов к описанию функционирования организации в условиях неопределенности : монография / Н. В. Зубанов. - Самара : Самар, гос. ун-т, 2000. - 198 с.

39. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. -2000. -№3. - С. 12-18.

40. Іваницька О. М. Фінансові ринки: Навч. посібник. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - 96 с.

41. Історичні передумови виникнення системи Казначейства [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної казначейської служби України. - Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish /article/ 92669jsessionid=18C2F82969456E8C3E9C62B53425E106.

42. Кавинов А. А. Место региональных финансов в финансовой системе РФ [Электронный ресурс] / А. А. Кавинов. - Режим доступу : http://www.unn.ru/pages/issues/vestmk/99990193_West_econ_finans_2005_l (7 )∕38.pdf.

43. Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) : навч. посібник / О. П. Кириленко. - Тернопіль: Астон, 2002. - 212 с.

44. Кирилюк Є. М. Методологія дослідження процесів трансформації економічних систем у сучасних теоріях / Є. М. Кирилюк, А. М. Прощаликіна // Механізм регулювання економіки. - 2011. - № 4. - С. 172-179.

45. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник / Д. І. Коваленко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 344 с.

46. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н. Д. Кондратьев, Ю. В. Яковец, Л. И. Абалкин. - M.: Экономика, 2002. - 766 с.

47. Кравченко Π. П. Финансовый рынок в рыночной экономике / Π. П. Кравченко // Финансовый менеджмент. - 2001. - № 4. - С. 109-130.

48. Крафт В. Г. Концепция содержания и структуризации финансовой системы страны / Г. В. Крафт // Вестник Санкт- Петербургского университета экономики и финансов.

- 2003. - №4. - С. 83-95.

49. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, H. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 564 с.

50. Кремень В. М. Науково-методичні підходи до визначення сутності та мети фінансового нагляду / В. М. Кремень // Бізнесінформ. - 2013. -№ 4. -С. 381-385.

51. Кузнецова Л. В. Проблеми регулювання банківської діяльності в

період світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. В. Кузнецова. - Режим доступу : http://www.oschadnybank.com/ua/about/reporting/-

http: /∕ena. Ip. edu. ua: 8080∕bitstream∕ntb∕6523∕ 1/37. pdf

52. Логинов В. Реструктуризация промышленности в условиях экономического кризиса / В. Логинов, И. Курнышева // Вопросы экономики. - 1996. -№ 11. - С. 153-162.

53. Лондар С. Л. Фінанси: навч. посібник / С. Л. Лондар, О. В. Терещенко. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 384 с.

54. Лук’янець О. В. Банківська система України в європейському контексті: генеза, структура, конкурентний потенціал: Монографія ∕ [колектив авторів]; під заг. ред. д.е.н. Р. Ф. Пустовійта. - К. : УБС НБУ,

2009. -399 с. -С. 155-171.

55. Лук’янець О. В. Визначення стійкості інституційних суб’єктів фінансової системи / О. В. Лук’янець // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи [Текст]: зб. тез доп. III Всеукраїн. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених (25-26 жовтня 2007 р.). - Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2007. - С. 34-36.

56. Лук’янець О. В. Депозити домашніх господарств як резерв розвитку ресурсів банківської системи / О. В. Лук’янець // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : зб. тез доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 вересня 2008 р.). - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2008. -210c.- С. 38-40.

57. Лук’янець О. В. Індекс економічної свободи України / О. В. Лук’янець // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : зб. тез доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2012 р.). - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012.

- 516 с. - С. 365-367.

58. Лук’янець О. В. Методичні підходи до визначення індикаторів фінансової стійкості домогосподарств / О. В. Лук’янець // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (8-10 квітня 2009 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - 448 с. - С. 265-266.

59. Лук’янець О. В. Методичні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи / О. В. Лук’янець // Міжнародна

200 банківська конкуренція: теорія і практика: зб. тез доп. II Міжнар. наук,- практ. конф. (31 травня-1 червня 2007 р). - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 184 с. -С. 135-136.

60. Лук’янець О. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами : монографія / [колектив авторів]; під заг. ред. к.е.н., доц. М. Й. Гедза. - K. : TOB «ДКС центр», 2009.-392 с. -С. 208-245.

61. Лук’янець О. В. Особливості фінансових систем в умовах трансформаційної економіки / О. В. Лук’янець // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України; Таврійський національний університет імені

B. І. Вернадського. - Сімферополь : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013. - 367 с. -С. 186-188.

62. Лук’янець О. В. Реформування фінансового регулювання та нагляду для забезпечення стійкості фінансової системи України / О. В. Лук’янець // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Випуск 31. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011.-381 с. -С. 177-188.

63. Лук’янець О. В. Ризики фінансової системи України / О. В. Лук’янець // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. XVI Всеукраїн. наук.-практ. конф. (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми: ДВНЗ «УБС НБУ», 2013. - 93 с. - С. 83-84.

64. Лук’янець О. В. Рівень економічної свободи України / О.В. Лук’янець // Фінансовий простір. - ЧІБС УБС НБУ. - 2012. - № 3 (7). -

C. 49-53.

65. Лук’янець О. В. Системи діагностики стану банківської системи / О. В. Лук’янець // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і

201 практика : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 травня 2010 р.): у 2-х т. - Т.1. - Суми: УАБС НБУ, 2010,- 135 с. - С. 94-96.

66. Лук’янець О. В. Стрес-тестування як інструмент оцінки стійкості банківської системи / О. В. Лук’янець // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 травня 2009 р.): у 2-х т. - Т.1. - Суми: УАБС НБУ, 2009. - 182 с. - С. 66-67.

67. Лук’янець О. В. Теоретичні аспекти стійкості фінансової системи / О. В. Лук’янець // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи: зб. тез доп. II Всеукраїн. наук.- практ. конф. аспірантів та молодих вчених (27-29 вересня 2006 р). - Львів: ЛІБС НБУ, 2006. - 200 с. - С. 68-69.

68. Лук’янець О. В. Функціонування органів регулювання і нагляду за фінансовим сектором в Україні // Розвиток фінансових відносин в Україні: монографія / авт. кол., За наук. ред. д.е.н., проф. ПустовійтаР. Ф. і к.е.н., доц. Мартюшевої Л. С. - Київ: УБС НБУ, 2012. - 314 с. -С. 289-306.

69. Лук’янець О. В. Методичні підходи до визначення індикаторів фінансової стійкості домогосподарств / О. В. Лук’янець // Наука й економіка. Вип. З (15). - Т. 1. - Хмельницький: ХЕУ, 2009. - 325 с. - С. 77- 82.

70. Лук’янець О. В. Методичні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи / Л. В. Кривенко, О. В. Лук’янець // Вісник університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). -2008. -№3. -С. 108-111.

71. Лук’янець О. В. Особливості моделей фінансових систем / О. В. Лук’янець // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [ред. кол.: В. В. Апопій, Ю. А. Дайновський, С. В. Скибінський та ін.]. - Львів: Львівська комерційна академія, 2013. - Вип. 15. - С. 75-79.

72. Лук’янець О. В. Оцінка стійкості фінансової системи: теоретичні аспекти / О. В. Лук’янець // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т. 18. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2006. - С. 346-350.

73. Лук’янець О. В. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів реального сектора економіки України / О. В. Лук’янець ∕∕ Aktualni Vymozenosti vedy - 2011: materialy VII mezinarodni vedecko - prakticka conference. - Dil 1. Ekonomicke vedy: Praga ∕ Publishing House «Education and Science» s.r.o. - 112 stran. - C. 83 -85.

74. Лук’янець О. В. Роль фінансового нагляду у забезпеченні стійкості фінансової системи / О. В. Лук’янець // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 жовтня 2010 р.). - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ,

2010. -370 с. -С. 228-230.

75. Лук’янець О. В. Стрес-тестування як інструмент оцінки стійкості фінансової системи / О. В. Лук’янець // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євро інтеграція: збірник наукових праць. Вип. 1 (63). - Львів, HAH України. Ін-т регіональних досліджень, 2007. - 505 с. - С. 423- 429.

76. Луцишин 3. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / 3. О. Луцишин. - K., 2002. - 230 с.

77. Любунь О. С. Національний банк України : Основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. - К. : Ц,ентр навч. л-ри, 2004. - 351 с.

78. Макро- і мікроекономічні складові розвитку : монографія / В. С. Стельмах А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д’яконова, М. А. Єпіфанова. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. - 505 с.

79. Малишевски В. Независимость центрального банка в экономике переходного периода / В. Малишевски. - Варшава: CASE - Центр социально-экономических исследований, 1999. - 35 с.

80. Мамалуй О. О. Основи економічної теорії : Навч. посібник ∕ О. О. Мамалуй, О. А. Гриценко, Л. В.Гриценко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. -479 с.

81. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: технология финансового менеджмента клиента / Ю. С. Масленченков. - М. : Перспектива, 1997. - 214 с.

82. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учеб. Пособие / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 572 с.

83. Мельникова Н. А. Бюджетная и налоговая система Республики Беларусь: учеб, пособие / Н. А. Мельникова. - Мн.: БГУ, 2005. - 262 с.

84. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн: навчальний посібник / Л. О. Миргородська. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

85. Міжнародна економіка : підручник / [В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедева та ін.]; за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича.-К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.

86. Міжнародна економіка: підручник / За заг. ред В. М. Тарасовича. - К. : ЦУЛ, 2006. - 224 с.

87. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [І. І. Д’яконова, Μ. І. Макаренко, Ф. О.Журавка та ін.]; за ред. Μ. І. Макаренка та

І. І. Д’яконової. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 548 с.

88. Моделирование экономической динамики: учебное пособие / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, О. Ю. Полякова, Е. В. Ревнева, А. В. Милов, Е. А.Сергиенко - 2-е изд., стереотип. - X.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2005. -244 с.

89. Мозговий О. М. Фондовий ринок : навч. посібник ∕ О. М. Мозговий. - К. : КНЕУ, 1999. - 316 с.

90. Набок Р. Аспекти, що можуть призвести до виникнення проблемного банку // Вісник НБУ. - 2007. - № 8. - С. 46-50.

91. Нагляд за діяльністю у фінансовому секторі України : чи допоможе об’єднання наглядових органів? / Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій в Україні. http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_grouρ/2005/U 10_ukr.pdf.

92. Національний інститут проблем міжнародної безпеки [Електронний ресурс]. - Режим доступа : http://www.niisp.org.ua/index.php.

93. Національні фінансові системи в умовах глобалізації : монографія / За заг. ред. проф. Лютого І. О. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2008. - 308 с.

94. Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга финансовой стабильности / С. М. Дробышевский, П. В. Трунин и др. // Сб. научн. тр. № 103Р. - М. : Институт экономики переходного периода, 2006. - С. 46.

95. Новий тлумачний словник української мови ; 4 т. Т. 4: РОБ-Я: Наукове видання. - К. : Аконіт, 1998. - 941 с.

96. Общие и отличительные черты трансформационных процессов в государствах HBE [Электронный ресурс] / Глобальная экономика. Конструктивный взгляд на экономические процессы. - Режим доступа : http://www.samaraconstruction.ru/natsionalnye-ekonomiki/1494-obshhie-i- otlichitelnye-cherty-transformacionnyx-processov-v-gosudarstvax-cve-chast-

2. html.

97. Опарін В. М. Фінанси : Загальна теорія : навч. посібник I B. Μ. Опарін. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2002 . - 240 с.

98. Опря А. Т. Статистика : навчальний посібник / А. Т. Опря. - К. : Ц,ентр учбової літератури, 2012. - 448 с.

99. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи : Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Міщенко, к.е.н., доц. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової - Київ : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. -97 с.

100. Основи економічної теорії : навч. посібник / За заг. ред Козак Ю. Г. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.

101. Основи економічної теорії : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. - X.: Право, 2008. - 448 с.

102. Основи економічної теорії : підручник / Чухно А. А., Єщенко П. C., Климко Г. Н. [та ін.] ; за ред. А. А. Чухна. - К. : Вища пік., 2001. - 606 с.

103. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

104. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org. - Назва з екрану.

105. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

106. Павлов Р. А. Порівняльна характеристика основних комплексних систем діагностики та прогнозування потенційного банкрутства в банківському секторі національної економіки / Р. А. Павлов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Випуск 226 : В З т., т. 3. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. - С. 794-798.

107. Панасенко Г. Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору / Г. Панасенко // Вісник КНТЕУ. - 2010. - № 6. - С. 99-110.

108. Пахомов Ю. М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський. -К. : Україна, 1997. -237 с.

109. Перехрест Л. М. Методичні підходи до виявлення загроз фінансовій стабільності банків / Л. М. Перехрест // Науковий вісник Національного університету ДПС України. - 2012. - № 3(58). - С. 69-75.

ПО. Петик М. Україна в сучасних глобалізаційних процесах / М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - Вип. 19. - С. 530-539.

111. Пилипів В. В. Методологічні аспекти визначення фінансового простору [Електронний ресурс] / В. В. Пилипів. - Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua: 8080∕dspace∕handle∕123456789∕5895.

112. Поверляк Т. І. Фінансово-економічна стійкість як складова економічної стабільності підприємства / Т. І. Поверляк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). -2013. - № 1 (21). - С. 181-186.

113. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению - Вашингтон, округ Колумбия, США : Международный Валютный Фонд, 2007. - 324 с.

114. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : указ Президента України №1070/2011 від 23 листопада 2011 року. - Режим доступу: http:∕∕www. dtp. gov.ua/844.html.

115. Про НКЦПФР [Електронний ресурс] / офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/about/description. - Назва з екрану.

116. Попов А. И. Экономическая теорія / А. И. Попов. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2006. — 544 с.

117. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2004. - 468 с.

118. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України в редакції Закону №2121-111 від 16.10.2012. - Режим доступу: http: /∕zakon4. rada. gov. ua/1 aws∕sho w/2121-14∕page5.

119. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.10.2013 р. № 1277. - Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.

120. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : закон України №679-XIV від 20 травня 1999 року, поточна редакція від 11.10.2013. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/679- 14/page. - Назва з екрану.

121. Про HK∏,ΠΦP [Електронний ресурс] / офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/about/description. - Назва з екрану.

122. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : закон України №2664-111 від 12 липня 2001 року, поточна редакція від 23.10.2013. - Режим доступу: http: /∕zakon4. rada. gov. ua∕laws∕sho w/2664-14/page.

123. Родионова В. М. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции / В. М. Родионова, М. А. Федотова. - М. : Перспектива, 1997. - 230 с.

124. Романенко О. Р. Фінанси : навч. посібник / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн. - К. : КНЕУ, 1999. - 108 с.

125. Рудченко Т. І. Трансформаційні процеси та формування протикорупційного економічного порядку в Україні: Навчальний посібник / Т. І. Рудченко, С. М. Качан, Г. М. Усачова. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 250 с.

126. Русак Н. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования ∕ Η.

А. Русак, В. А. Русак. - Минск : Высш, шк., 1997. - 309 с.

127. Рязанова H. С. Фінансовий ринок: його генезис, сутність та функції ∕ H. С. Рязанова // Фінанси, облік і аудит. - 2011. - Вип. 17. - С. 179-185.

128. Сабанти Б. М. Теория финансов: учебное пособие / Б. М. Сабанти. -2-изд. -M.: Издательство «Менеджер», 2000. - 192 с.

129. Седов В. В. Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 2. Микроэкономика : учебное пособие / В. В. Седов. - Челябинск : Челябинский государственный университет, 2002. - 115 с.

130. Селюченко Н. Є. Управління фінансовою системою України [Електронний ресурс] /Н. С. Селюченко, 3. К. Шмігельська. - Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua: 8080/bitstream/ntb/l 5915/1/56 366-37 l_Vis_ 725_ Ekonomika .pdf.

131. Сенчагов В. К. Экономика, финансы, цены : эволюция, трансформация, безопасность. - М. : АНКИЛ, 2010. - 1120 с.

132. Сєрік Ю. И. Історичні аспекта розвитку фондового ринку / Ю. И. Сєрік // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки». - 2010. - Ч. II. - С. 304-310.

133. Симановский А. Ю. Надзорные и контрольные функции банка России : краткий экскурс / А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. - 2001. - № 5. - С. 12-18. Турбанов А. В. Банковское дело / А. В. Турбанов,

A. В. Тютюнник. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 608 с.

134. Словник української мови в 11-ти томах / [уклад. В. Винник,

B. Градова та ін.]. - Т. IX-K.: Наук, думка, 1978. - 830 с.

135. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. - М. : Эксмо, 2007. - 960 с.

136. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: навч. посіб. - К.: Ц,ентр на-вчальної літератури, 2005. - 384 с.

137. Сомик А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово- кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб’єктів ринку / А. Сомик // Вісник Національного банку України. -2010. -№ 11. - С. 21-27.

138. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / А. М. Стельмащук; Мін-во освіти і науки України, Тернопільська академія н/г. - Тернопіль: Астон, 2001. - 362 с.

139. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Є. О. Бублик ; ред. О. І. Барановського. - K. : HAH України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 492 с.

140. Стукало Н. В. Оцінювання стану розвитку фінансової

глобалізації: особливості для України [Електронний ресурс] /

Н. В. Стукало. - Режим доступу : http://kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006_ 1 Stukaloukr. pdf.

141. Суэтин А. А. Финансовые рынки в мировой экономике ∕

А. А. Суэтин. - Μ. : «Экономиста», 2008. - 587 с.

142. Теорія фінансів : підручник / за ред. проф. В. М. Федосова,

С. І. Юрія. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 576 с.

143. Трансформаційна економіка : навч. посібник / В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін. / За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. - К. : КНЕУ, 2008.-613 с.

144. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / В. М. Геєць, Μ. І. Звєряков, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк та ін. / За ред. акад. НАНУ В. М. Гейця. - К. : Логос, 1999. - 499 с.

145. Удовенко С. П. Финансовая устойчивость коммерческого банка / С. П. Удовенко // Фондовый рынок. - 2000. - № 9. - С. 2-6.

146. Уткин Э. А. Экономика, рынок, предпринимательство: учебное пособие / Э. А. Уткин. - М. : Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996.-360 с.

147. Филюк Г. М. Соціально-економічні наслідки монополії : теоретичний і практичний аспекти / Г. М. Филюк // Економіка України. -

2008. -№ 1. -С. 30-41.

148. Финансово-кредитная система: учебное пособие /

Н. И. Куликов, Л. С. Тишина и др. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн, ун-та,

2009. - 80 с.

149. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общей ред. заслуженного деятеля наук РФ, д. е. н., проф. А. Г. Грязновой. - M.: Финансы и статистика, 2002. - 1434 с.

150. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / под ред. Е. С. Стояновой ; 3-є изд., перераб. и доп. - М. : Перспектива, 1998. - 656 с.

151. Финансы : учебник / Под ред. проф. С. И. Лушина, проф.

В. А. Слепова. - М. : Изд-во Российской экон, акад., 2000. - 384 с.

152. Финансы : учебник для вузов / Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.

153. Финансы : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред.

B. В. Ковалева. - М. : TK Велби: Изд-во «Проспект», 2004. - 634 с.

154. Финансы и кредит: краткий курс лекций / И. В. Бокова,

C. П. Дядичко и др. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 185 с.

155. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М. В Романовского, проф. Г.Н. Белоглазовой. - М. : Юрайт-Издат, 2004. - 575 с.

156. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для вузов / Под ред. проф. Г. Б. Поляка. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 512 с.

157. Финансы : учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - M.: Финансы и статистика, 2003. - 384 с.

158. Фінанси : курс для фінансистів : навч. посіб. / за ред. В. І. Оспіщева. - К. : Знання, 2008. - 567 с.

159. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навчальний посібник / В. П. Ходаківська, В. В. Беляев. - K.: ЦУЛ, 2002. - 616 с.

160. Ходякова О. В. Механізм стратегічного управління фінансовою стійкістю промислово-господарських систем І О. В. Ходякова // Экономика и организация управления. - 2010. - № 7 (1). - С. 91-104.

161. Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - М. : Юристи, 2000. - 406 с.

162. Чеблоков А. Т. Стабильное производство - основа финансовой устой-чивости предприятий / А. Т. Чеблоков // Финансы. - 1995. - № 8. -

С. 16-19.

163. Чепурко В. В. Моделі ситуативної діагностики фінансового стану аграрних підприємств / В. В. Чепурко // Фінанси України. - 2000. - № 6. - С. 79-90.

164. Чистов С. М. Державне регулювання економіки : навчально- методичний посібник / С. М. Чистов; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - K.: КНЕУ, 2002. - 208 с.

165. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки / Л. А. Швайка. - K.: Фонд Знання, 2006. - 435 с.

166. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: навч. посіб. - Львів: Магнолія, 2007. - 228 с.

167. Школьник І. О. Етапи розвитку фінансового ринку України та їх характеристика /1. О. Школьник // Механізм регулювання економіки. - 2008. -№ 1. -С. 192-197.

168. Штембуляк Д. О. Економічна стійкість підприємства як необхідна умова виживання в сучасних умовах господарювання / Д. О. Штембуляк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2010. - № 22. -С. 84-89.

169. Alan J. М. Deregulation and bank financial policy ∕ J. M. Alan ∕∕ Journal OfBanking & Finance. - 1984. -Vol. 8, Issue 4. - Pp. 557-565.

170. Barth J. Bank Regulation and Supervision: What Works Best? ∕ J. Barth, G. Caprio, R. Levine ∕∕ NBER Working Paper, No. 9323 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research), 2001. - 251 p.

171. Benchmarking Financial Systems Around the World [Electronic resource] ∕ World Bank Policy Research Working Paper 6175, World Bank, Washington, D. C. - 2012. - 203 p. - Access mode : http://data.worldbank.org ∕data-catalog∕global-financial-development.

172. Berger A. N. Bank Competition and Financial Stability ∕ A. N. Berger, L. F. Klapper, Т.-A. Rima ∕∕ The World Bank. - 2008. - 27 p.

173. Bhole L. M. Financial Institutions and Markets: Structure, Growth and Innovations ∕ L. M. Bhole. - 4 e. Front Cover. - Tata McGraw-Hill Education, 2004. - 348 p.

174. Borio C. Towards a Macro-Prudential Framework for Financial Supervision and Regulation BIS ∕ C. Borio. - Working Paper No. 128 (Basel: Bank for International Settlements), 2003. - 98 p.

175. Caprio G. Reforming financial systems: historical implications for policy ∕ G. Caprio, D. Vittas ∕∕ Cambridge University Press. - 1997. - Ch. 4. - P. 65-80.

176. Cihak M. Is One Watchdog Better Than Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision ∕ M. Cihak, R. Podpiera ∕∕ IMF Working paper № 57. - 2006. - 32 p.

177. Cihak M. Stress testing: A review of key concepts ∕ M. Cihak ∕∕ Czech National Bank. - 2004. - 24 p.

178. Crockett A. Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy? ∕ A. Crockett ∕∕ Maintaining Financial Stability in a Global Economy: Proceedings of A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming. - 1997. - P. 7-36.

179. Das U. Does regulatory governance matter for financial system stability? ∕ U. Das, M. Quintyn, K. Chenard. - IMF Working Paper WP/04/89, 2004. - 165 p.

180. Demirguc-Kunt A. Financial Liberalization and Financial Fragility ∕ A. Demirguc-Kunt, R. Asli, E. Detragiache. - IMF Working Paper 98/83 . - Washington : International Monetary Fund, 1998. - 214 p.

181. Eichengreen B. Staying afloat when the wind shifts: External factors and emerging-market banking crises ∕∕ B. Eichengreen, A. Rose - NBER Working paper. - 1998. - № 6370. - P. 18.

182. Evans Owen, Leone Alfredo M. and over staff-team of IMF. Macroprudential indicators OfFinancial system soundness. - IMF Washington DC. - April. - 2000.

183. Financial Soundness Indicators [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://fsi.imf.org/CountryPage.aspx7CtyId=926.

184. Freytag A. Financial Supervision Unification and Central Bank Fragmentation Effect ∕ A. Freytag, D. Masciandro ∕∕ Quademi del Dipartimento di Scienze Economiche delΓUniversita di Lecce - Collana di Economia. - 2005. -vol. 74/35. - P. 15-24.

185. Fulfilment OfMaastricht criteria [Електронний ресурс]. - Режим

доступа : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php

/Glossary: Maastricht criteria.

186. Gray J. M. Minskian Fragility in the International Financial System ∕ J. M. Gray ∕∕ New Perspectives in Monetary Macroeconomics ∕ Ed. by G.Dymsky, R.Pollin. - Michigan, 1994. - 145p.

187. Guide to Transparency in Public Finance. Looking Beyond the Core Budget [Electronic resource] ∕ International Budget Partnership. - Access mode : http://intemationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-theBudget.pdf.

188. Hartmann P. Asset market linkages in crisis periods ∕ P. Hartmann, S. Straetmans, C. G. de Vries ∕∕ Review of Economics and Statistics. - 2004. - №86(1). - P. 313-326.

189. Hoggarth G. Alternative routes to banking stability: A comparison of UK and German banking systems ∕ G. Hoggarth, A. Milnem, G. Wood ∕∕ Financial Stability Review. - 1998 . - № 10. - P. 55-68.

190. IMF Working Paper International Capital Markets Department Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability Prepared by Aerdt Houben, Jan Kakes, and Garry Schinasil, June 2004, p. 47

191. Jose de Luna Martinez and Thomas A. Rose. International Survey of Integrated Financial Sector Supervision. - http://elibrary.worldbank.org/ doi/pdf/10.1596/1813-9450-3096.

192. Lukyanets O. Methodological approach to the evaluation of the financial system stability in the conditions of economic transformation ∕ O. Lukyanets ∕∕ Investment Management and Financial Innovations, Volume 11, Issue 1, 2014. - 202 c. - C. 189-177.

193. Lukyanets O. V. Bank liquidity as the factor of the banking system stability ∕ O. V. Lukyanets ∕∕ Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2011 р.). - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2011. - 396 с. - С. 98- 99.

194. Masciandaro D. Reforming Financial Supervision Institutions: An International Comparison ∕ D. Masciandaro ∕∕ Journal of Financial Trasformation. -2005. - Vol. 14. - P. 157-164.

195. Merton R. C. Paul Samuelson and Financial Economics ∕ R. C. Merton ∕∕ American Economist 50. - 2006. - no. 2. - P. 262-300.

196. Minsky H. P. Stabilising an Unstable Economy ∕ H. P. Minsky ∕∕ NewHaven. - London, 1986. - P. 19-29.

197. Padoa-Schioppa T. Central Banks and Financial Stability: Exploring the Land in Between ∕ T. Padoa-Schioppa. - Second ECB Central Banking Conference, «The Transformation of the European Financial System», Frankfurt. - 2002. - P. 24-25.

198. Schoenmaker D. Financial Supervision in the EU. http://personal.vu.n1/d.schoenmaker/Encyclopedia_Financial_Supervision_in_th eEUvl%20(28-4).pdf.

199. The Role OfFinancial Markets and Innovation in Productivity and Growth in Europe ∕∕ ECB Occasional Paper Series. - №72. - 2007. - 34 p.

200. The structure OfFinancial Supervision. Approaches and Challenges in a Global Marketplace ∕ Group of Thirty. - Washington, DC, 2008. - 256 p.

20E The World Bank : official web-page [Electronic resource], - Access mode : http://www.worldbank.org/.

202. Vasilyeva T. A. Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy ∕ Vasilyeva T. A., Lunyakov O. V., Leonov S. V. ∕∕ Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 12 (150). - С. 176- 184.

203. Worrell Delisle. Quantitative assessment of the Financial Sector: an integrated approach. - IMF Working Paper WP/04/153.

204. Yongil J. Bank Concentration and Performance ∕ J. Yongil, S. Miller ∕∕ Working Paper Series. - 2002. - № 25. - 120 p.

<< | >>
Источник: ЛУК’ЯНЕЦЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Суми - 2014. 2014

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список обозначений
 2. Список иллюстраций
 3. Список литературы
 4. Список таблиц
 5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 6. Список использованных источников
 7. Библиографический список литературы
 8. Список условных сокращений
 9. Список использованных источников
 10. Библиографический список использованной литературы
 11. ЗМІСТ
 12. Сравнение с результатами зарубежных исследований
 13. Оглавление